✅ Nakupte dnes a získejte DOPRAVU ZDARMA na všechny produkty! 

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRAVIDLA COOKIES


Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Tyto informace budeme v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze pravidel bude vždy dostupná na naší webové stránce www.worldemergencycard.cz.


ZÁKLADNÍ INFORMACE
Identifikační a kontaktní údaje správce: MAŃSKI s.r.o., IČ 08901651, sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 116060. Emailová adresa Poskytovatele je info@worldemergencycard.com, telefonní kontakt je +420 704 706 249 (dále též „Poskytovatel“).
Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nejsme povinnou osobou.
Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.


POSKYTOVATEL JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytovatel vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k:
- zákazníkům;
- dodavatelům, jsou-li fyzickými osobami, příp. zástupcům těchto dodavatelů;
- uživatelům webové aplikace WORLD EMERGENCY CARD;
- uživatelům naší webové stránky www.worldemergencycard.cz.

       a) OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ
Účel zpracování a kategorie osobních údajů
Za účelem plnění smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace se zákazníkem), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy) zpracováváme zejména: jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon.
Za účelem plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) zpracováváme zejména: jméno, příjmení, bydliště.
Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme: e-mail, telefon (zasílání obchodních sdělení, poskytování přímého marketingu).
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje potřebné pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmů zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv. Je-li osobní údaj zpracováván na základě souhlasu, provádíme zpracování pouze po dobu, na kterou je souhlas udělen.

       b) OSOBNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ, JSOU-LI FYZICKÝMI OSOBAMI, PŘÍP. ZÁSTUPCŮ DODAVATELŮ
Účel zpracování a kategorie osobních údajů
Za účelem plnění smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace s dodavatelem), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy) zpracováváme zejména: jméno, příjmení, bydliště/adresa místa podnikání, fakturační adresa, IČ/DIČ, jméno a příjmení kontaktní osoby, e-mail, telefon.
Za účelem plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) zpracováváme zejména: jméno, příjmení, bydliště/adresa místa podnikání, IČ/DIČ.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s dodavatelem a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje potřebné pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmu zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv. Je-li osobní údaj zpracováván na základě souhlasu, provádíme zpracování pouze po dobu, na kterou je souhlas udělen.

        c) OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELŮ WEBOVÉ APLIKACE WORLD EMERGENCY CARD
Účel zpracování a kategorie osobních údajů
Za účelem plnění smlouvy (využití Rochovy karty) zpracováváme zejména: nelze přesně určit, jedná se o osobní údaje, které uživatel Rochovy karty nahraje do webové aplikace WORLD EMERGENCY CARD. Bude se jednat zejména o: jméno, příjmení, e-mail, telefon, kontaktní osoba, alergie, užívané léky.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s dodavatelem a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje potřebné pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmu zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv. Je-li osobní údaj zpracováván na základě souhlasu, provádíme zpracování pouze po dobu, na kterou je souhlas udělen.

       d) OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELŮ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK
Účel zpracování a kategorie osobních údajů
Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme: IP adresa, příp. jiné online identifikátory (účelem zpracování je bezpečnost, analýza návštěvnosti webových stránek).
V případě, že máme v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, případně pro jiné účely, můžeme tak činit pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který udělujete na samostatné listině.
Nezpracováváme žádné osobní údaje, které lze zařadit mezi zvláštní kategorii (tzv. citlivé údaje) ve smyslu čl. 9 GDPR. Zároveň nezpracováváme osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje nepředáváme žádným jiným správcům, nedáte-li nám k tomu výslovný pokyn.
Zpracovateli osobních údajů jsou:
- společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, poskytující IT, hostingové a cloudové služby
- společnost poskytující vedení účetnictví a daňovou agendu.
Úplný seznam zpracovatelů je dostupný v našem sídle a na vyžádání.
Zpracování osobních údajů mohou pro Poskytovatele provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Poskytovatel může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

PLATEBNÍ BRÁNY
Poskytovatel využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb. Pokud zákazník využije platbu kartou přes GoPay nebo jinou platební metodu, ve všech případech jsou čísla platebních karet nebo jiné údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Poskytovatel neuchovává čísla platebních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního e-mailu. Na výkon těchto práv se v některých případech vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.
Jako subjekt údajů máte:
Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo získat od Poskytovatele potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Jsou-li Vaše osobní údaje ze strany Poskytovatele zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. Zároveň máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie Vám Poskytovatel může účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.
Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje, příp. doplnil neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): Máte právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje v případech stanovených v čl. 17 GDPR. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo na to, aby Poskytovatel omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) Poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování; dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Poskytovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR): Poskytovatel je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, Poskytovatel Vás informuje o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Bude-li to technicky proveditelné, máte právo získat Vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci.
Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 GDPR): Při zpracování osobních údajů Poskytovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 33 GDPR): Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám Poskytovatel toto porušení bez zbytečného odkladu.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že Poskytovatel nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.
Budeme moc rádi, pokud se nejprve obrátíte na nás. Provedeme vše, co je v našich silách, abychom napravili závadný stav a Vaše osobní údaje zpracovávali zákonných způsobem.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Poskytovatel zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Poskytovatel v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že Poskytovatel zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na kontaktní e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není souhlas vyžadován.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ (Newsletter), INFORMACE O PŘÍMÉM MARKETINGU
Při rozesílce obchodních sdělení postupujeme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zasílání obchodních sdělení můžete zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 GDPR): Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. Poskytovatel v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává.

SOUBORY COOKIES
Poskytovatel používá soubory cookies, malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky www.worldemergencycard.cz a nahrávají jeho uživatelské aktivity.
Naše webová stránka automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.

Jaké druhy cookies používáme?

Technické cookies: Je-li to uvedeno níže v seznamu, Poskytovatel využívá technicky nezbytné cookies, které jsou nutné pro provoz webových stránek a pro zajištění jejich funkčnosti. Jedná se o účely, u kterých Poskytovatel má oprávněný zájem na zpracování údajů. Ke zpracování uvedených cookies tak Poskytovatel nepotřebuje souhlas.
Svůj prohlížeč může návštěvník naší webové stránky nastavit tak, aby tyto soubory cookies blokoval. Poskytovatel upozorňuje, že v takovém případě některé části naší webové stránky nebudou fungovat.
Statistické cookies: Je-li to uvedeno níže v seznamu, Poskytovatel využívá statistické cookies. Tyto soubory cookies Poskytovateli pomáhají analyzovat, jak návštěvník naše webové stránky používá. Mohou být využívány např. proto, aby bylo možné měřit a vylepšovat výkon našich webových stránek.
Tyto soubory cookies jsou nastaveny na zařízení návštěvníka naší webové stránky pouze v případě, že při své první návštěvě k tomu udělí souhlas. Tyto cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v podrobném nastavení souborů cookies.
Preferenční cookies: Je-li to uvedeno níže v seznamu, Poskytovatel využívá preferenční cookies. Tyto soubory cookies usnadňují návštěvníkům naší webové stránky pohodlnější fungování naší webové stránky. Preferenční cookies umožňují naší webové stránce zapamatovat si např. přihlašovací údaje.
Tyto soubory cookies jsou nastaveny na zařízení návštěvníka naší webové stránky pouze v případě, že při své první návštěvě k tomu udělí souhlas. Tyto cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v podrobném nastavení souborů cookies.
Marketingové cookies: Je-li to uvedeno níže v seznamu, Poskytovatel využívá marketingové cookies. Marketingové soubory cookies umožňují zobrazovat reklamu na základě preferencí návštěvníka naší webové stránky. Mohou být využívány např. proto, aby Provozovatel vytvořil profil zájmů návštěvníka naší webové stránky a mohli se návštěvníkovi naší webové stránky zobrazovat relevantní reklamy.
Tyto soubory cookies jsou nastaveny na zařízení návštěvníka naší webové stránky pouze v případě, že při své první návštěvě k tomu udělí souhlas. Tyto cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v podrobném nastavení souborů cookies.

Poskytovatel využívá následující cookies nebo podobné technologie: 

Zpracovatel Osobní údaje Účel zpracování Zákonný důvod Doba zpracování
Statické cookies
Google IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce. Používáme soubory cookies Google Analytics k měření chování návštěvníků webu za účelem vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o její aktivitě a zlepšování budoucího uživatelského zážitku. Souhlas 2 roky

Nastavení cookies: Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé naší webové stránky jsou oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookies na jejich počítači zabráněno. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.