✅ Nakupte dnes a získejte DOPRAVU ZDARMA na všechny produkty! 

Licenční podmínky a podmínky užití WEC

Poskytovatel a provozovatel internetového obchodu:

MAŃSKI s.r.o., IČ 08901651, sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 116060. Emailová adresa poskytovatele je info@worldemergencycard.com, telefonní kontakt je +420 704 706 249 (dále jen „Poskytovatel“). Telefonní kontakt neslouží k poskytování lékařských rad a služeb. Jedná se o kontakt pro obchodní komunikaci. 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Podmínky. Tyto Licenční podmínky a podmínky užití WORLD EMERGENCY CARD (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s licenční smlouvou (dále jen „Smlouva“) uzavíranou mezi Poskytovatelem a Kupujícím, předmětem které je udělení licence k Aplikaci. Současně tyto Podmínky upravují pravidla registrace a používání Aplikace a pravidla užití WORLD EMERGENCY CARD, přičemž uživatelem Aplikace a WORLD EMERGENCY CARD může být nejen Kupující, ale také jiná osoba, která není v pozici Kupujícího, ale je ji umožněno Aplikaci a WORLD EMERGENCY CARD využívat. Je-li dále v těchto Podmínkách užíván pojen „Uživatel“, je tím myšlen jednak Kupující, který je současně uživatelem Aplikace a WORLD EMERGENCY CARD, a současně také osoba, která není Kupujícím, ale je ji umožněno Aplikaci a WORLD EMERGENCY CARD využívat.
  2. Aplikace. Předmětem licence je webová aplikace WORLD EMERGENCY CARD, která je přístupná na webovém rozhraní rochcard.com (dále jen „Webové rozhraní“). Funkcionality Aplikace jsou uvedené v Internetovém obchodě. Aplikace slouží pro nahrávání údajů na WORLD EMERGENCY CARD.
  3. WORLD EMERGENCY CARD. K zobrazení dat nahraných do Aplikace slouží WORLD EMERGENCY CARD, která je Kupujícímu bezplatně poskytnuta po zakoupení licence k Aplikaci.
  4. Internetový obchod. Internetový obchod, ve kterém je možné zakoupit licenci, je Poskytovatelem provozován na webové stránce https://www.worldemergencycard.com/ a https://www.worldemergencycard.cz
  5. Souhlas s Podmínkami. Ustanovení těchto Podmínek je nedílnou součástí Smlo3uvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí. Tyto Podmínky musí také odsouhlasit všichni Uživatelé před zahájením užívání Aplikace, a to při založení uživatelského účtu. Uživatel založením uživatelského účtu potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
  6. Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též „Kupující – spotřebitel“), tedy ten, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též „Kupující – podnikatel“), tedy ten, který kupuje věc za účelem svého podnikání. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro Kupujícího – podnikatele (kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel dohromady jen „Kupující“).
  7. Prohlášení Poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným vykonavatelem majetkových práv k Aplikaci a toto jeho právo není ničím ani nikým dotčeno či omezeno, a že je oprávněn poskytnout licenci dle těchto Podmínek. Kupující bere na vědomí, že Aplikace je chráněna autorským právem.
  8. Jazyk. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém, německém a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má česká verze Podmínek přednost.

 

 1. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
  1. Objednávka. Pro objednání vyplní Kupující objednávkový formulář v Internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. délce licence (zvolenou licenci „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu);
   2. celkové ceně, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění;
   3. způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení WORLD EMERGENCY CARD;
   4. informace o nákladech spojených s dodáním WORLD EMERGENCY CARD.
  2. Kontrola před odesláním objednávky. Před zasláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  3. Potvrzení o přijetí objednávky. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
  4. Okamžik uzavření Smlouvy. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s Kupujícím, a to i bez udání důvodů.
  5. Souhlas Kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  6. Vlastnické právo k WORLD EMERGENCY CARD. Vlastnické právo k WORLD EMERGENCY CARD přechází na Kupujícího až úplným zaplacením ceny licence za Aplikaci a převzetím WORLD EMERGENCY CARD. Převzetím WORLD EMERGENCY CARD přechází na Kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu licence za Aplikaci, ledaže Poskytovatel škodu způsobil porušením své povinnosti.
  7. Licence. Úplným zaplacením ceny licence za Aplikaci dochází k udělení nevýhradní a územně neomezené licence k přístupu a užívání Aplikace, a to na dobu, kterou si Kupující zvolil při uzavření Smlouvy (dobu licence si Kupující vybere v Internetovém obchodě při učinění objednávky). Kupující není povinen licenci využít. V případě provedení úprav, aktualizací, vylepšení, či jiných změn Aplikace ze strany Poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněné Aplikaci. K užití Aplikace je nutné provést registraci na Webovém rozhraní. Užíváním Aplikace nevznikají Uživateli žádná práva na samotném obsahu Aplikace.
  8. Zánik licence. Licence zaniká automaticky uplynutím období, na které byla udělena, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující nebo Uživatel poruší povinnost vyplývající z těchto Podmínek či zasáhne do autorských práv Aplikaci. Rozhodnutí, zda došlo k porušení těchto Podmínek je čistě na uvážení Poskytovatele.

 

 1. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
  1. Cena licence. Internetový obchod obsahuje informace o Aplikaci, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
  2. Související náklady. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním WORLD EMERGENCY CARD. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním WORLD EMERGENCY CARD.
  3. Způsob úhrady ceny licence. Cenu licence je možné uhradit:
   1. Prostřednictvím platební brány PayPal. Pokud Kupující zvolí platbu pomocí PayPal, proběhne celý platební proces prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal, a to za podmínek používání služeb PayPal, které jsou k dispozici na paypal.com;
   2. Prostřednictvím platebního systému PayU. Pokud Kupující zvolí platbu pomocí PayU, proběhne celý platební proces prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayU, a to za podmínek používání služeb PayU, které jsou k dispozici na https://czech.payu.com/;
   3. na dobírku;
   4. případně jiným způsobem, který nabízí Internetový obchod.
  4. Faktura. Poskytovatel vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu.
  5. Místo dodání. Místem dodání WORLD EMERGENCY CARD je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.
  6. Dodací doba. Běžná dodací doba je uvedena v Internetovém obchodě. Dodací doba se počítá od potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele. Není-li doba dodání uvedena, Kupujícímu – spotřebiteli bude dodána WORLD EMERGENCY CARD nejpozději do třiceti dnů. Je-li Poskytovatel v prodlení s odevzdáním WORLD EMERGENCY CARD, může Kupující – spotřebitel od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující – spotřebitel poskytl. Poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy Kupujícímu – spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která Kupující – spotřebitel podle Smlouvy uhradil.
  7. Opakované doručování. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno WORLD EMERGENCY CARD doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním WORLD EMERGENCY CARD, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. PRÁVO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Právo odstoupit od Smlouvy ve 14denní lhůtě. V případě, že je Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující – spotřebitel právo od uzavřené Smlouvy bez udání důvodů odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy Kupující – spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme věc, nebo a) poslední kus věci, objedná-li Kupující – spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů věci, které jsou dodávány samostatně, b) poslední položku nebo část dodávky věci sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo c) první dodávku věci, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka věcí po ujednanou dobu.
  2. Formulář pro odstoupení od smlouvy. Odstupuje-li Kupující – spotřebitel od Smlouvy, oznámí tuto skutečnost Poskytovateli prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného zde, elektronicky na emailovou adresu info@worldemergencycard.com nebo písemně na adrese, která bude sdělena Kupujícímu – spotřebiteli prostřednictvím e-mailové adresy info@worldemergencycard.com. Při odstoupení je Kupující – spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi věci. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly poskytovateli zaslány, budou vráceny odesílateli.
  3. Vrácení věci. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku, se zavazuje Kupující – spotřebitel neprodleně po odstoupení od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat věc zpět na adresu, která bude sdělena Kupujícímu – spotřebiteli prostřednictvím e-mailové adresy info@worldemergencycard.com. Kupující – spotřebitel odpovídá Poskytovateli pouze za snížení hodnoty věci, které vzniklo v důsledku nakládání s touto věcí jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností věci. Pro vrácení plné částky musí být věc zaslané zpět Poskytovateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní. V případě, že je věc vrácena Poskytovateli neúplné či poškozené, může Poskytovatel požadovat po Kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením věci do původního stavu a vzniklou škodu na věci. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že cena, která je Poskytovatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
  4. Vrácení peněžních prostředků. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku Podmínek je Poskytovatel povinen vrátit Kupujícímu – spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nákladů na dodání věci ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání věci, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informováni o rozhodnutí Kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením ceny věci je Poskytovatel oprávněn posečkat do té doby, než vrácenou věc od Kupujícího obdrží nebo než Kupující prokáže, že věc Poskytovateli odeslal. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak.
  5. Náklady spojené s vrácením věci. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku nese Kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením věci Poskytovateli.
  6. Nemožnost odstoupit od Smlouvy. Úhradou ceny licence uděluje Kupující poskytovateli výslovný souhlas se zpřístupněním Aplikace ihned po uzavření Smlouvy. Díky tomu získá Uživatel okamžitý přístup do Aplikace. Jelikož bude přístup do Aplikace poskytnut ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, která je zákonem pro Kupující – spotřebitele stanovena, Kupující – spotřebitel pozbývá v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to ve chvíli, kdy se Uživatel do Aplikace registruje.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
  2. Jakost při převzetí. Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že věc: a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, b) je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil, a c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností: a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Poskytovatel Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy. Poskytovatel není vázán prohlášením podle písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. Tento odstavec se nepoužije v případě, že Poskytovatel Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.
  3. Vyloučení práva z vadného plnění. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci těchto Podmínek se nepoužijí u věci zejména když: a) vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva; b) vada je zjevná a tedy platí, že Kupující takovou věc i s vadou schválil; c) vada je způsobena Kupujícím či Uživatelem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem uživatele či mechanickým poškozením; d) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Poskytovatele; e) věc byla mechanicky poškozena a nejedná se tudíž o vadu věci; f) se jedná o běžné opotřebení věci, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu; g) užitné i estetické hodnoty věci byly nedbalým způsobem užívání věci předčasně vyčerpány; h) Kupující věc reklamoval po uplynutí zákonné lhůty k uplatnění vad.
  4. Nároky z vad. Má-li věc vadu, může Kupující – spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Poskytovatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Kupující – spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud a) Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo d) je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující obdržel. Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
  5. Lhůty pro uplatnění reklamace. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (věc reklamovat) v době 24 měsíců od převzetí věci. Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím věci Kupujícím. Tato doba neběží po dobu, po kterou uUivatel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  6. Vada se objeví v průběhu 1 roku od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V takovém případě je na Poskytovateli, aby vyvrátil, že vada věci existovala již v okamžiku koupě.
  7. Vada se objeví po uplynutí 1 roku od převzetí. Projeví-li se vada po uplynutí lhůty 1 roku, je na Kupujícím – spotřebiteli, aby prokázal, že vada věci existovala již v okamžiku koupě.
  8. Podání reklamace. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
   1. Na e-mailovou adresu Poskytovatele info@worldemergencycard.com,
   2. Osobním doručením na adresu, která bude sdělena Kupujícímu prostřednictvím e-mailové adresy info@worldemergencycard.com.
  9. Podklady pro posouzení reklamace. Kupujícímu je povinen uvést a dodat: (a) Jméno, příjmení Kupujícího, (b) Telefonní kontakt a e-mail Kupujícího, (c) Číslo objednávky, (d) Co nejvýstižnější popis závad, (e) Uplatňovaný nárok (návrh řešení), (f) Číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků.
  10. Postup při reklamaci. Kupující – spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovanou věc na adresu, která bude sdělena Kupujícímu – spotřebiteli prostřednictvím e-mailové adresy info@worldemergencycard.com. Věc musí být v úplném stavu. Je vhodné věc zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože Poskytovatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím věci. Ke každé položce je Kupující – spotřebitel povinen prokázat, že věc byla zakoupena u Poskytovatele.
  11. Písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Uplatňuje-li Kupující – spotřebitel práva z vadného plnění (věc reklamuje), je Poskytovatel povinen Kupujícímu – spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující – spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy Kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující – spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Kupujícího – spotřebitele pro účel poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  12. Lhůta pro vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující – spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Kupujícím – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě, že Kupující – spotřebitel nebude poskytovat Poskytovateli součinnost, po dobu prodlení Kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží Poskytovateli lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a těmito Podmínkami.
  13. Vyřízení reklamace. Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti Poskytovatel informuje Kupujícího – spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail Kupujícího – spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty může Kupující – spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel je povinen převzít si reklamovanou věc do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Poskytovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné. Nebude-li věc převzata ani v dodatečné lhůtě stanovené Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn po předchozím upozornění věc svépomocně prodat na účet Kupujícího. Při výdeji věci po vyřízení reklamace je Kupující – spotřebitel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti.
  14. Způsob vyřízení reklamace. Poskytovatel je povinen vydat Kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující – spotřebitel není oprávněn bez souhlasu Poskytovatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.
  15. Náklady reklamace. Bude-li reklamace uznána, má Kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze věci (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) Kupující – spotřebitel sám.
  16. V případě Kupujícího – podnikatele se ustanovení celého tohoto článku nepoužije a platí zákonná úprava práv z vadného plnění.

 

 1. ZALOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
 2. Založení uživatelského účtu. Pro využití Aplikace je třeba si na Webovém rozhraní založit uživatelský účet. Uživatel vyplní do registračního formuláře povinné údaje (zejména jméno, příjmení a telefon) a příp. další nepovinné údaje, zadá číslo WORLD EMERGENCY CARD a PIN kód, který obdrží spolu s WORLD EMERGENCY CARD. Po odsouhlasení těchto Podmínek bude Uživateli zaslán formou SMS ověřovací kód, jehož zadáním dojde k založení uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“).
 3. Změny v Uživatelském účtu. Pro jakoukoliv změnu v Uživatelskému účtu zadá Uživatel do Aplikace číslo WORLD EMERGENCY CARD, PIN kód a SMS ověřovací kód, který mu bude zaslán na telefonní číslo, které zadal při založení Uživatelského účtu.
 4. Podezřelé chování. V případě, že Poskytovatel zaznamená zvýšený provoz Aplikace nebo jiné podezřelé chování, které může mít negativní vliv na provoz Aplikace, je oprávněn před založením Uživatelského účtu či při změně v Uživatelském účtu provést telefonickou či jinou identifikaci Uživatele za účelem ověření jeho totožnosti.
 5. Zrušení Uživatelského účtu. V případě, že Uživatel bude chtít Uživatelský účet zrušit, zašle Poskytovateli písemnou žádost na e-mailovou adresu info@worldemergencycard.com. Poskytovatel následně zruší Uživatelský účet do 30 dnů. Zrušením Uživatelského účtu zaniká i licence udělená Smlouvou. Poskytovatel si současně vyhrazuje právo pozastavit či zrušit Uživatelský účet v případě, že Uživatel nebo Kupující porušuje tyto Podmínky nebo platné právní předpisy. Posouzení, zda dochází k porušení těchto Podmínek, je čistě na uvážení Poskytovatele.

 

 1. UŽITÍ APLIKACE
 2. Užití Aplikace Uživatelem. Uživatel je oprávněn k užití Aplikace výlučně za účelem stanoveným těmito Podmínkami. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití Aplikace. Uživatel není oprávněn poskytovat Aplikaci formou sublicence třetím osobám, ani jinak postoupit práva a povinnosti z poskytnuté licence, nedohodne-li se s Poskytovatelem jinak.
 3. Zásady Užívání Aplikace. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci pouze v souladu s platnými právními předpisy na území, na kterém Aplikaci užívá. Uživatel nese veškerá rizika s užíváním Aplikace spojená a nese sám veškerou odpovědnost za její užívání a za škodu způsobenou jejím užíváním. Uživatel se zavazuje Aplikaci užívat s veškerou možnou opatrností a vyhnout se užívání Aplikace způsoby, které by mohly mít za následek porušení právních předpisů nebo práv třetích osob.
 4. Zakázané jednání. Uživatel bere na vědomí, že je striktně zakázán jakýkoliv scraping a reverse engineering. Je zakázaná neoprávněná modifikace Aplikace či distribuce Aplikace. Je zakázané Aplikaci dekompilovat, upravovat na úrovni kódu, reprodukovat Aplikaci nebo její část, zkoumat Aplikaci s cílem odkrýt princip fungování s cílem vytvořit podobný produkt.

 

 1. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE
 2. Dostupnost Internetového obchodu a Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že Internetový obchodu a Aplikace nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Poskytovatel neposkytuje Kupujícímu ani Uživateli záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení Internetového obchodu a Aplikace. Aplikace se poskytuje „tak, jak je“ a na základě „dostupnosti“. Poskytovatel neručí za to, že Aplikace bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně, bezchybně a bez virů, ani neručí za výsledky, které bude možné dosáhnout na základě využívání Aplikace.
 3. Odpovědnost za škodu. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou nebo nepřímou újmu vzniklou v souvislosti s užíváním WORLD EMERGENCY CARD, Webového rozhraní a Aplikace, a dále za újmu vzniklou z důvodů dočasné, částečné a/nebo úplné nedostupnosti Webového rozhraní a Aplikace a ztráty dat v rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy. Poskytovatel zároveň neodpovídá za jakoukoliv nemateriální újmu (ušlé příležitosti atd.) vzniklou v souvislosti s užíváním WORLD EMERGENCY CARD, Webového rozhraní a Aplikace v rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy. Poskytovatel neodpovídá za újmu způsobenou zejména: (a) provozními incidenty zapříčiněnými změnami systémového prostředí provedenými Uživatelem nebo třetí osobou; (b) nesplněním minimálních systémových či jiných požadavků na provoz Aplikace; (c) zavirováním lokální sítě Uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware, ransomware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem; (d) poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě Uživatele; (e) nedostupností dat a pozastavení přístupu do Aplikace a Webového rozhraní.
 4. Poskytovatel prohlašuje, že WORLD EMERGENCY CARD není nástroj sloužící k identifikaci fyzických osob a nejedná se o zdravotní pomůcku. WORLD EMERGENCY CARD slouží k zobrazování dat, které si sám Uživatel do Aplikace uloží, přičemž jaká data si Uživatel do WORLD EMERGENCY CARD nahraje, je čistě na uvážení a vlastní zodpovědnosti Uživatele. Stejně tak je na vlastní zodpovědnosti Uživatele, komu data nahraná na WORLD EMERGENCY CARD zobrazí a zpřístupní. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za úplnost, zákonnost a přesnost informací vkládaných do Aplikace ze strany Uživatele. Poskytovatel obsah Uživatele nekontroluje, neschvaluje ani neupravuje. Poskytovatel nezodpovídá za správný a úplný překlad do jiných jazyků.
 5. Poskytovatel neručí ani nezodpovídá za to, že zachránce/zdravotnický personál/lékař WORLD EMERGENCY CARD přijme

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 2. Osobní údaje. Při zpracování osobních údajů Poskytovatel postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a národními právními předpisy upravujícími zpracovávání osobních údajů, zejména pak zákonem č. 110/2009 Sb., o zpracování osobních údajů.
 3. Informace o zpracování osobních údajů. Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informacích o zpracovávání osobních údajů, které jsou zveřejněné na stránkách https://www.worldemergencycard.com/ a worldemergencycard.cz

 

 1. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
  1. Autorskoprávní ujednání. Poskytovatel zůstává jediným a výlučným vlastníkem veškerých práv k Internetovému obchodu, Webovému rozhraní, Aplikaci a jejím složkám. Internetový obchod, Webové rozhraní, Aplikace i všechny jejich části, jako jsou texty, kód, design, obrázky, uživatelské rozhraní nebo informační architektura, jsou výhradním vlastnictvím Poskytovatele a nesmí být využity, zkopírovány, zneužity, přeprodány ani reprodukovány bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele. Tato pravidla se vztahují i na další autorská díla poskytnutá kupujícími a Uživateli (uživatelská dokumentace apod.). Pro ochranu zájmů Poskytovatele, Kupujících a Uživatelů je zakázán jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací z Internetového obchodu, Webového rozhraní a Aplikace; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné účely, než je využívání Aplikace.
  2. Přerušení Internetového obchodu a Aplikace. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část Internetového obchodu či Aplikace, případně přerušit provoz na neomezeně dlouho dobu, zejména pak z důvodu plánované údržby. Internetový obchod a Aplikace se poskytuje „tak, jak je“ a na základě „dostupnosti“. Poskytovatel neručí za to, že Internetový obchod a Aplikace bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně a bezchybně.
  3. Odkazy v Internetovém obchodě, Webovém rozhraní a Aplikaci. Kliknutím na některé odkazy může dojít k opuštění Internetového obchodu, Webového rozhraní či Aplikace a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z Internetového obchodu, Webového rozhraní či Aplikace ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na Internetový obchod, Webové rozhraní či Aplikace neznamená souhlas Poskytovatele s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
  1. Úprava Internetového obchodu, Webového rozhraní a Aplikace. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Internetového obchodu, Webového rozhraní a Aplikace, případně přerušit provoz Internetového obchodu, Webového rozhraní a Aplikace na neomezeně dlouho dobu, zejména pak z důvodu plánované údržby nebo neplánované pohotovostní údržby, kterou provádí Poskytovatel nebo třetí strana.
  2. Změny Podmínek. Poskytovatel je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Aktuální verze Podmínek je vždy k dispozici v Internetovém obchodě a na Webovém rozhraní. O změně Podmínek bude Uživatel prostřednictvím Aplikace informován. Pokračováním v užívání Aplikace vyjadřuje Uživatel souhlas s aktuální verzí Podmínek. Uživateli se doporučuje pravidelně se seznamovat s aktuální verzí Podmínek. Uživatel má právo změny Podmínek odmítnout, a to tím, že požádá Poskytovatele o zrušení uživatelského účtu. Zrušením uživatelského účtu dojde k ukončení Smlouvy.
  3. Přístup ke Smlouvě. Smlouva je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.
  4. Neplatnost ustanovení Podmínek. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
  5. Volba práva a příslušný soud v případě soudního sporu. Veškeré smluvní vztahy vzniklé z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Veškeré spory vzniklé z těchto Podmínek budou řešeny českým soudem.
  6. Jazyk. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena v českém jazyce.
  7. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím e-mailové adresy info@worldemergencycard.com.
  8. Kontrola. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
  9. Kodexy chování. Poskytovateli není ve vztahu ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  10. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2024.